👉 Trestné činy v době epidemie, Lukáš Trojan - Korona-právo - Legal TV

👉 Trestné činy v době epidemie, Lukáš Trojan

Lukáš Trojan, advokát:

V rámci epidemie COVID – 19 se množí články, názory a otázky ohledně změn, které přináší vyhlášení nouzového stavu, ve vztahu k trestní odpovědnosti.

Především je třeba uvést, že nebudu v tomto článku vést polemiky, jakkoliv relevantní, vztahující se k otázce, zda nouzový stav byl vyhlášen zákonně či nikoliv.

Článek vychází z premisy, že v České republice byl Vládou ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav.

Do trestního práva, resp. do ustanovení obsažených v zákoně č. 20/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (trestní zákoník), se nastalá situace propisuje v zásadě dvojím způsobem.

První kapitolou je otázka ukládání trestů za trestné činy, které byly spáchány v době vyhlášeného nouzového stavu. Konkrétně nachází daná situace odraz v ust. § 42 písm. j) trestního zákoníku.

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.

Za „Krizovou situaci“ je mj. třeba považovat i nouzový stav vyhlášený Vládou ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Podstatným znakem je okolnost, že v české republice hrozí nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetkové hodnoty.

Druhou kapitolou je pak skutečnost, že trestní zákoník definuje skutečnost, že ke spáchání trestného činu došlo za stavu ohrožení státu, válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek přímo jako znak základní skutkové podstaty.

Seznam trestných činů, u kterých trestní zákoník definuje události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí jakou kvalifikovanou skutkovou podstatu:

Trestný čin Základní sazba trestu odnětí svobody Zvýšená sazba trestu odnětí svobody
Šíření nakažlivé lidské nemoci § 152 trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti § 153 trest odnětí svobody až na jeden rok trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty § 156 trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti § 157 trest odnětí svobody až na šest měsíců trest odnětí svobody až na dvě léta
Krádež § 205 trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Zpronevěra § 206 trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Podvod § 209 trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Lichva § 218 trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na tři léta až osm let
Šíření poplašné zprávy § 357 trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku