👉 Právo a koronavirus, Aleš Rozehnal - Korona-právo - Legal TV

👉 Právo a koronavirus, Aleš Rozehnal

Aleš Rozehnal, advokát:

Epidemie koronaviru je bezesporu právní skutečností, kterou označujeme jako vyšší moc. Je mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná. Jaké má ale tato právní skutečnost vliv na soukromoprávní poměry? Občanský zákoník pojem vyšší moc užívá v několika souvislostech.

V žádném případě vyšší moc nezpůsobuje možnost neplnit své závazky. Občanský zákoník pouze stanoví, že vyšší moc je jedním z liberačních důvodů povinnosti nahradit škodu při plnění smluvní povinnosti. Tento liberační důvod se tak nevztahuje ani na vznik škody v důsledku porušení dobrých mravů, ani na vznik škody v důsledku porušení zákona.

Dalším důležitým důsledkem zásahu vyšší moci je to, že dokud skutečnost trvá, neběží promlčecí lhůta, pokud věřiteli v posledních šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit.

Následky vyšší moci občanský zákoník upravuje ještě u škody na spravovaném majetku, možnosti odstoupení od smlouvy při vyloučení možnosti volby plnění, přechodu práva odvolat dar, práva na dodatečné kontroly díla a liberace odpovědnosti za škodu způsobenou provozem obzvláště nebezpečným.

Existují však i případy, kdy občanský zákoník pojem vyšší moc nebo jeho synonyma neužívá, přesto však spojuje vznik této vyšší moci v širším slova smyslu s určitými právními následky. Těmito právními následky jsou zejména následná nemožnost plnění a změna okolností.

Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Pokud však takový nesplnitelný dluh vznikl až v době trvání koronavirové epidemie, jednalo by se o neplatné právní jednání.

Při nemožnosti pouhé části plnění zanikne závazek v celém rozsahu, plyne-li z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při uzavření smlouvy znám, že plnění zbytku nemá pro věřitele význam. Pokud však pro věřitele má význam i částečné plnění, zaniká závazek jen co do nesplnitelné části plnění. Neoznámí-li dlužník věřiteli, že se splnění dluhu stalo nemožným, bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl nebo dozvědět musel, nahradí věřiteli škodu vzniklou tím, že věřitel nebyl o nemožnosti plnění včas vyrozuměn.

Koronavirová epidemie také může vyvolat nepředvídané změny okolností takového rázu, že zvlášť hrubě naruší poměr zájmů stran, jak jej každá ze stran při uzavření smlouvy prosazovala a jak tyto zájmy smlouva odráží. V takovém případě právní poměr automaticky nezaniká, ale dotčená strana má právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě.

Právo na obnovu jednání o změně nebo zrušení závazku nezakládá právo na změnu či rušení smlouvy. Do doby, než je dosaženo změny, jsou smluvníci povinni plnit podle stávající smlouvy, i když došlo ke změně okolností. Změna okolností není liberačním důvodem porušení smlouvy. Výhradu změny okolností je možno uplatnit pouze v případě, kdy se jedná o okolnosti, za nichž by smluvník smlouvu neuzavřel, nebo by uzavřel smlouvu jinou. Pokud se smluvníci nedohodnou, může soud rozhodnout, že změní nebo zruší závazek ze smlouvy.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku