👉 Koronavirus - pracovní aspekty, Zdeněk Tomíček - Korona-právo - Legal TV

👉 Koronavirus – pracovní aspekty, Zdeněk Tomíček

Zdeněk Tomíček, advokát:

Opatření spojená s šířením koronaviru čím dál tím citelněji zasahují do chodu mnoha podnikatelů a jejich právních vztahů, možná nejvíce pak do vztahů pracovněprávních. Níže se podíváme na pár možností, jak se nejen zaměstnavatelé mohou s některými dopady současné situace vyrovnat.

Nařízená karanténa zaměstnance

Pro všechny případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa platí stejná pravidla, jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Karanténa představuje, stejně jako dočasná pracovní neschopnost tzv. překážku v práci na straně zaměstnance a v takovém případě pak zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku. Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti by měla být vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena.  

„Karanténa“ z rozhodnutí zaměstnavatele

Pokud však zaměstnavatel nařídí zákaz docházení zaměstnance na pracoviště například jako preventivní opatření před případným šířením koronaviru na pracovišti (ať už jen některým, nebo všem zaměstnancům), náleží zaměstnancům odměna ve výši 100 % základu průměrné mzdy, jelikož by se v tomto případě jednalo o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Výkon práce z domova – tzv. Home-office

V případech, kdy to umožňuje povaha vykonávané práce, může se zaměstnavatel pokusit o udržení plného provozu tak, že se se zaměstnanci dohodne na práci z domova. V některých případech zaměstnavatelé uzavírají dohody o práci mimo pracoviště již jako součást pracovní smlouvy, a tedy je možné takový režim využít i v těchto případech.

Podle zákoníku práce však nelze práci z domova zaměstnanci nařídit. Odmítne-li tedy zaměstnanec souhlasit s prací z domova, musí mu být zaměstnavatelem vyplácena náhrada mzdy podle toho, zda se jedná o nařízenou karanténu či „karanténu“ z rozhodnutí zaměstnavatele, jak je uvedeno výše.

Ošetřovné z důvodu uzavření základních škol

Jelikož v rámci opatření proti šíření koronaviru došlo rovněž k uzavření základních či mateřských škol, někteří zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu péče o nezletilé dítě.  Tato skutečnost představuje překážku ve výkonu práce na straně zaměstnance, při níž zaměstnanci náleží 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ošetřovné je za současné situace oprávněn čerpat zaměstnance pouze po dobu 9 dní při péči o dítě do 10 let. Plánovaná novela zákona má však uvedené podmínky rozšířit, a to pro případ právě trvajících krizových opatření.

Pro zaměstnance, kteří pečují o děti z důvodu uzavření školních zařízení budou rozšířeny podmínky vzniku nároku na ošetřovné a zároveň došlo k prodloužení maximální doby čerpání. Nově tak bude moci ošetřovné nárokovat i zaměstnanec pečující o dítě do 13 let, a to po celou dobu trvajících opatření, tedy po dobu uzavření příslušných vzdělávacích zařízení. Nárok bude možné uplatnit i zpětně, ke dni uzavření zmíněných institucí.

Novela zákona o nemocenském pojištění by měla být projednána v režimu legislativní nouze na jednání PSP ČR dne 24. března 2020, ten samý den by poté měla být předložena i senátu.

Částečná nezaměstnanost

V případech, kdy by zaměstnavateli výrazně klesla poptávka po jeho zboží, připadá do úvahy i možnost využití institutu tzv. částečné nezaměstnanosti. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky poskytovaných služeb, může zaměstnavatel vnitřním předpisem, případně dohodou s odborovou organizací, snížit náhradu mzdy až na 60 % průměrného výdělku. V případě, že by zaměstnanec nemohl vykonávat práci v důsledku překážky v dodávce surovin, či pohonných hmot, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši min. 80 % průměrného výdělku.

Pro podrobnější informace a lepší orientaci v problematice vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách, v rámci Informací ke koronaviru, dokument zvaný „Pracovněprávní desatero boje s koronavirem“, který pomůže dotčeným zaměstnavatelům identifikovat konkrétní stav a z něho vyplývající mzdové nároky.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku