Pavel Rychetský: Ovlivňuje hlas lidu fungování práva? - Zprávy z práva - Legal TV

Ovlivňuje hlas lidu fungování práva?

Dokonce se dá říci, že tady je jistý hluboký rozpor v každé demokratické moderní společnosti. Já jsem řekl demokratické, je tedy založena na principu jak známo principu v Gettysburgském právu Abrahama Lincolna formulovaném:  vláda lidu pro lid, vláda většiny.  Ale dnes už od druhé poloviny 20. století narážíme na další problém vyvolaný tím, že i demokracie, jak ukázala Výmarská republika, nacismus, je schopná sama sebe zničit. Zda jsou meze a limity pro vůli většiny. My je máme jasně stanovené v Ústavě, což nemá každý stát v článku 9, odst. 2, který říká podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou nezměnitelné. Jinými slovy střetává se vláda většiny s vládou práva. Jediné řešení je respektovat oba tyto ústavní principy. A nepřipustit, aby jeden z nich byl dominantní a zcela zvítězil nad tím druhým.

Proč je důležitý ústavní nález v kauze Melčák?

Je to jednoznačně dáno tím, že nejen naše Ústava, řada i jiných ústav má v sobě tu klauzuli věčnosti, nezměnitelnosti. Ale ostatní ústavy ji definují. Říkají třeba francouzská, italská ústava obsahuje zákaz návratu v monarchii. Německá ústava obsahuje zákaz  zrušení spolkového uspořádání. A naše Ústava zůstala při tom abstraktním pojmu demokratické právní principy jsou nezměnitelné. Ale nikde neříká, co to je. A je to Ústavní soud, který tedy vlastně svou judikaturou, je začíná nalézat, pojmenovávat. A zrovna v kauze případu Melčáka nešlo vůbec o kauzu poslance Melčáka, ale šlo o to, zda mezi ty základní nedotknutelné principy demokratického právního státu platí i procedura. Předepsaná procedura. A tenkrát Ústava jasně stanovila jakými čtyřmi procedurálními procesními postupy lze rozpustit poslaneckou sněmovnu a vypsat volby. A všechny čtyři možné varianty Ústavou předepsané byly ignorovány a ad hoc pro jeden jediný případ si parlament vymyslel pět. A to řekl Ústavní soud, že i dodržování pravidel patří mezi ty podstatné náležitosti demokratického právního státu.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku